Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Finanshe is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het verlenen van diensten op het gebied van online budgetcoaching, waaronder, maar niet uitsluitend, het verlenen van adviezen en het creëren van budgetplannen en het helpen van het creëren van een overzicht van financiën. Finanshe wil hierbij uitdrukkelijk benadrukken dat zij geen financieel adviseur is. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Finanshe.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’,en ieder afzonderlijk als ‘Partij’,verstaan: Finanshe en/of Klant.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Finanshe en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Finanshe zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Finanshe en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.5, 4.6 en 4.7 van deze Algemene voorwaarden.  
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Finanshe en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende het verlenen van diensten op het gebied van online budgetcoaching, waaronder, maar niet uitsluitend, het verlenen van adviezen en het (gezamenlijk) creëren van budgetplannen alsmede alle andere door Finanshe ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Finanshe en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende templates, waaronder, maar niet uitsluitend, schema’s om financieel overzicht te kunnen houden, die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Finanshe zelf.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Finanshe, te raadplegen via www.finanshe.nl.

Artikel 2 Identiteit van Finanshe

 1. Finanshe is bij de KvK geregistreerd onder nummer 82795754 en draagt btw-identificatienummer NL003729910B61. Finanshe is gevestigd aan Zandsteen 105 (1625BV) te Hoorn.
 2. Finanshe is per e-mail te bereiken via info@finanshe.nl of middels de Website www.finanshe.nl en telefonisch op +31 (0)6 37 42 28 64.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Finanshe en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Finanshe overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.
 5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, is een offerte gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening geldig. Indien Klant de offerte niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt, vervalt de offerte.
 3. Klant kan contact opnemen met Finanshe via de Website of e-mail voor een van de aangeboden Diensten of Producten. Zodra de Klant zijn of haar gegevens heeft achtergelaten op de Website, dan neemt Finanshe zo snel mogelijk contact op met de desbetreffende Klant. Tijdens dit overleg wordt er gekeken naar de wensen van de Klant en welk pakket het best daarbij past.
 4. Finanshe biedt drie verschillende pakketten aan waarvan één op maat en twee overige pakketten. Indien sprake is van een op maat gemaakt traject/pakket, dan zal een offerte worden opgesteld. De overige twee pakketten hebben een vaste prijs.
 5. Indien sprake is van een op maat gemaakt pakket, zal Finanshe met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en zal daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand middels een (elektronische) opdrachtbevestiging.
 6. Voor de overige twee pakketten geldt het navolgende. Zodra vaststaat dat de Klant gebruik wenst te maken van de één van de twee overige pakketten met een vaste prijs, dan zal Finanshe de factuur toesturen.  De Overeenkomst komt tot stand zodra de factuur door de Klant is betaald.
 7. Voor het afnemen van Producten kan Klant tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 8. Als Finanshe een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Finanshe kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 9. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Finanshe dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Finanshe deze schriftelijk bevestigt.
 10. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Finanshe.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Het is uitdrukkelijk van belang dat Finanshe geen schuldhulpverlener en ook geen financieel adviseur is. Finanshe is juist toegespitst en beperkt tot het onlinebudget coachen en de Klant te helpen een betere grip of een beter overzicht te krijgen in hun financiën.
 2. Er zijn verschillende pakketten waaruit de Klant kan kiezen. Finanshe biedt drie verschillende pakketten aan waarvan één op maat en twee overige pakketten.  Indien sprake is van een van de twee overige pakketten dan geldt het navolgende. Zodra de Klant de desbetreffende factuur volledig heeft voldaan, dan zullen de eerste coachingcalls in gezamenlijk overleg met de Klant worden ingepland. 
 3. Indien sprake is van een op maat gemaakt pakket, dan zullen Partijen in gezamenlijk overleg de wensen en doelstellingen van de Klant bespreken. Finanshe zal een traject opstellen, mits mogelijk, toegespitst op deze wensen en doelstellingen.
 4. Finanshe zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. 
 5. Finanshe biedt slechts Diensten op gebied van budgetcoaching. Finanshe is derhalve geen schuldhulpverlener of financieel adviseur. Indien blijkt dat de Klant andere begeleiding nodig heeft en Finanshe de werkzaamheden derhalve niet kan verrichten, zal zij de Klant doorverwijzen naar een schuldhulpverlener of financieel adviseur.
 6. Finanshe heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 7. Bij het inschakelen van derden zal Finanshe de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Finanshe worden doorbelast aan Klant.  
 8. De Overeenkomst kan alleen door Finanshe worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Finanshe bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Finanshe aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Finanshe worden verstrekt.    
 9. Klant draagt er zorg voor dat Finanshe haar Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 10. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Finanshe hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Finanshe dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Finanshe en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Finanshe op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Finanshe en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.


Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Finanshe is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of dat Finanshe goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Finanshe Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. Voorts is Finanshe bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Finanshe gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering

 1. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).
 2. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
 3. Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Finanshe de Diensten volledig levert binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan Finanshe en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht.
 4. Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.  
 5. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd, voor zover Finanshe met de nakoming is begonnen, en Klant zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend dat Finanshe de Overeenkomst onmiddellijk kan uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen. Klant erkent hierbij dat hij zijn herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen. Finanshe zal de ontvangst van deze verklaring te allen tijde bevestigen, alvorens de Klant het product gaat downloaden.
 6. Indien Klant binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht, zal Finanshe het gehele door Klant betaalde bedrag binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van het Product volledig terugstorten.
 7. Indien Klant op elektronische wijze kenbaar maakt aan Finanshe de Overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt Finanshe onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst hiervan.
 8. Nadat de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel is verstreken, is annulering van de Overeenkomst door Klant na (elektronische) opdrachtbevestiging niet meer mogelijk.

Artikel 9 Annulering en verzetten afspraak Klant

 1. Het annuleren of het verzetten van een afspraak zoals bedoelt in dit Artikel kan pas door de Klant worden gebruikt indien hij/zij geen herroepingsrecht (meer) heeft.
 2. Indien het voor Klant niet mogelijk is om een overeengekomen meeting bij te wonen, dient Klant zich tijdig af te melden. Er is sprake van een tijdige afmelding, indien Klant zich uiterlijk 24 (zegge: vierentwintig) uur voor aanvang van de meeting met uitdrukkelijke mededeling aan Finanshe heeft afgemeld. Afmelding dient door Finanshe te worden bevestigd, waarna Finanshe en Klant in gezamenlijk overleg een nieuwe datum en tijd overeen dienen te komen.
 3. Indien de Klant zich niet tijdig afmeldt voor de betreffende meeting, dan is de Klant 100% (zegge: honderd) van het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 4. Het is ook mogelijk voor de Klant om de afspraak te verzetten. Indien Klant de afspraak wenst te verzetten, dan dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 (zegge: vierentwintig) uur voor aanvang de (eerste) afspraak aan Finanshe te communiceren.
 5. Indien de Klant korter dan 24 (zegge: vierentwintig) uur voor aanvang van de (eerste) afspraak wil verzetten, dan komt desbetreffende sessie te vervallen, Klant is alsdan het volledige bedrag voor de sessie verschuldigd.
 6. In een dergelijke situatie zoals beschreven in lid 4 van dit Artikel, zullen Finanshe en Klant in gezamenlijk overleg gaan om een nieuwe datum en tijd af te spreken.
 7. Annulering of verzetten kan enkel via telefoon of elektronisch geschieden en dient te worden bevestigd door Finanshe.

Artikel 10 Annulering Finanshe

 1. Finanshe is altijd gerechtigd een afspraak te verzetten of te annuleren indien zich omstandigheden voordoen die het verzetten of het annuleren noodzakelijk maken.
 2. In een dergelijke situatie zoals beschreven in lid 1 van dit Artikel, zullen Finanshe en Klant in gezamenlijk overleg treden om een nieuwe datum en tijd af te spreken.

Artikel 11 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Finanshe zal het rekenen van de verzendkosten duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant vermelden.
 3. Finanshe heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Betaling geschiedt via bankoverschrijving. Klant is bij betaling voor Producten slechts verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs. Dit geldt enkel voor Producten, niet voor de aangeboden Diensten.
 5. De factuur dient binnen 14 (zegge: veertien) dagen, na dagtekening, door Klant te zijn voldaan.
 6. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Finanshe mede te delen.
 7. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Finanshe besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 11.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 12 Levering

 1. Indien de Klant een digitaal Product via de Website heeft besteld, dan geschiedt de levering eveneens digitaal. De Klant kan het Product direct na het plaatsen van de bestelling downloaden.
 2. Indien de Klant een Overeenkomst met Finanshe heeft gesloten betreffende een traject/pakket, dan omvat elk pakket specifieke Diensten waaronder, maar niet beperkt tot coachingcalls. Deze coachingcalls zullen in gezamenlijk overleg met de Klant worden ingepland. Voor meer informatie over de specifieke Diensten, verzoeken wij u de Website te raadplegen via de volgende link https://www.finanshe.nl/werk-met-mij/.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Ten aanzien van de verleende Diensten van Finanshe geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Finanshe kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid over de geleverde Diensten. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Finanshe niet kan garanderen dat de door Klant gewenste resultaten die met de hulp van Finanshe door Klant worden beoogd (daadwerkelijk) behaald worden.
 2. Finanshe is niet aansprakelijk voor het niet of slechts gedeeltelijk functioneren van het internetnetwerk, alsmede voor technische storingen waardoor de Website van Finanshe of de online omgeving voor het downloaden van het digitale Product tijdelijk niet beschikbaar is.
 3. Finanshe kan niet aansprakelijk worden gehouden voor handelingen die door de Klant worden uitgevoerd op basis van het door Finanshe gegeven advies.
 4. Finanshe is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. Finanshe is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in Artikel 14.
 6. Klant vrijwaart Finanshe voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 7. Indien Finanshe aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Finanshe met betrekking tot haar Diensten.
 8. De aansprakelijkheid van Finanshe is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, of indien Finanshe niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Finanshe.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Finanshe, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Finanshe zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Finanshe, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Finanshe overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Finanshe heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15 Garantie

 1. Finanshe staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien de door Finanshe geleverde Producten niet voldoen aan hetgeen in lid 1 van dit Artikel staat beschreven, biedt zij een garantie voor deze Producten. Deze garantie houdt in dat Finanshe de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Finanshe te worden gemeld.
 3. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.
 4. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 5. Als er sprake is van digitale Producten, dient de Klant onverwijld, maar uiterlijk binnen 5 (zegge: 5) werkdagen aan Finanshe te communiceren of het Product voldoet aan de vereisten zoals vermeld in lid 1 van dit Artikel.
 6. Indien Finanshe herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit Artikel genoemde kader vallen, worden deze in rekening gebracht aan Klant.
 7. Elk gebruik van de Producten is voor risico en verantwoordelijkheid van de Klant.
 8. De Klant garandeert dat zij de Producten en/of Diensten niet zal gebruiken:
  1. Op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Finanshe of van derden en/of op een andere onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  1. In strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of ;
  1. In strijd met een bepaling van de Overeenkomst.
 9. Klant vrijwaart Finanshe tegen alle aanspraken van derde partijen, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houden met en/of het gevolg zijn van een schending van de bovengenoemde garantie door de Klant.
 10. Finanshe heeft bij de levering van de Diensten, zoals onder andere het verstrekken van adviezen, slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Finanshe niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Klant bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
 11. Het in de algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 16 Reclame

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Finanshe te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk of onredelijk bezwarend is.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij Finanshe overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden die inhoudt dat wanneer het product binnen 6 (zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.

Artikel 17 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Finanshe kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 18 Intellectuele eigendom

 1. Finanshe behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe – ten aanzien van onder andere documentatie en templates – die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is Klant nadrukkelijk verboden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Finanshe, dergelijk materiaal te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Finanshe van gegevens. Klant zal Finanshe vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 19 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@finanshe.nl of telefonisch te melden via +31 (0)6 37 42 28 64. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Finanshe in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
 2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de Website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 20 Wijzigingsbeding

 1. Finanshe behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Finanshe zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.
 3. De Klant die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Finanshe Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Finanshe en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Finanshe en Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats